BACK TO TOP

הסדר פשרה

שנערך ביום 2 אוקטובר / 2019

בין:

יקטרינה (קטיה) ליטבק, ת.ז. 313822496

(להלן: "המבקשת")

 

על-ידי ב"כ עוה"ד אורלי בן עמי

רחוב אליהו אורבך, חיפה

טלפון: 050-7777370; פקס: 04-8103710                                  

לבין:

 1. קבוצת גולף א.ק בע"מ, ח.פ 510289564 (להלן: "גולף")
 2. עדיקה סטייל בע"מ (להלן: "עדיקה")

(להלן יחד : "המשיבות")

על-ידי ב"כ עוה"ד משה יעקב

הרצוג פוקס נאמן משרד עורכי-דין

בית אסיה, רחוב ויצמן 4, תל אביב 6423904

טלפון: 03-6922020; פקס: 03-6966464

 

הואיל:

וביום 12/02/2019 הגישה המבקשת לבית-המשפט המחוזי בתל אביב-יפו בקשה לאישור תובענה ייצוגית במסגרת ת"צ 29651-02-19 (להלן: "בקשת האישור");

והואיל:

ובבקשת האישור נטען כי הוראות התקנונים המוצגים באתרי האינטרנט של המשיבות, ויישומן בחלק מן המקרים, מנוגדות להוראות דיני הגנת הצרכן העוסקות בביטולה של עסקת מכר ומתן החזר כספי במסגרת רכישה מאתרי האינטרנט; כך על פי בקשת האישור, המשיבות פעלו שלא בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 ("חוק הגנת הצרכן") [סעיפים 14א,14ג,14ג(ג)(1), 14ה] הקובעות כי בכל הנוגע לעסקאות הנערכות ברשת האינטרנט, ללקוח הזכות לבטל את העסקה שביצע תוך 14 יום ממועד קבלת המוצר וכי במקרה כזה על המשיבות לבצע החזר כספי לאמצעי התשלום ששימש לביצוע הרכישה תוך 14 יום. לעניין זה נטען כי המשיבות לא העניקו החזר כספי ללקוח במקרה בו ביטל עסקה בסכום של עד 50 ₪ ואפשרו קבלת זיכוי לרכישה חוזרת בלבד. לחילופין, נטען כי המשיבות הציגו כי יגבו ו דמי ביטול בגובה 5%, כתנאי לקבלת החזר כספי בגין ביטול עסקה על פריט בעלות זו ללא תלות בסיבת הביטול. כמו כן, הועלו טענות נוספות לפיהן, בין היתר, כי המשיבות לא יידעו את לקוחותיהן שתוקפה של הזכות לביטול עסקה חלה 14 יום ממועד קבלת הפריט או ממועד קבלת מסמך הגילוי נאות וכן הועלו טענות נוספות כמפורט בבקשת האישור;

והואיל:

המשיבות טענו כי הוראות התקנונים של החברות  גולף קידס אנד בייביס, גולף אנד קו, טופשופ ועדיקה אכן לא תאמו את הוראות הדין אולם; בפרקטיקה שנהגה אצלן בפועל הן קיימו את הוראות חוק הגנת הצרכן; זאת למעט חריג אחד, המתייחס לעדיקה בלבד, בעניין אי מתן החזר כספי בעסקאות בסכום של עד 50 ₪;

והואיל:

והמשיבות הצהירו כי עקב הגשתה של התובענה הייצוגית ולאור הטענות שבבסיסה, הן תיקנו את הוראות התקנונים שבאתרי האינטרנט שלהן כך שיעמדו בקנה אחד עם הוראות חוק הגנת הצרכן;

והואיל:

ובין הצדדים נוהל משא ומתן לגיבוש הוראות ההסדר, שיחול על הקבוצה הרלוונטית כמפורט להלן, במטרה להסדיר את כל המחלוקות נשוא התובענה באופן סופי ומוחלט, ולהביא לסילוקה של כל טענה, דרישה או תביעה מכל מין וסוג שהוא הקיימת ביניהם ולמי מהם, זה כלפי זה, בעניין תובענה זו, מבלי שהמשיבות מודות בחבות ו/או באחריות מכוח טענות שהועלו בבקשת האישור, והכל כמפורט להלן בהסדר, ואשר בכפוף לאישורו על-ידי בית-המשפט יביא לידי גמר את ניהול ההליכים בבקשת האישור;

והואיל:

הצדדים סבורים כי ההסדר ראוי, הוגן וסביר בהתחשב בעניינים של חברי הקבוצה ובהערכת הסיכויים והסיכונים, המשאבים והזמן השיפוטי היקרים שיהיו כרוכים בניהול התיק, חלף אישור ההסדר, עד להכרעה משפטית חלוטה. זאת בשים לב שההוראות המנוגדות לחוק הגנת הצרכן בכל תקנון היו שונות במקצת, כך שמיצוי ההליכים היה מצריך דיון מעמיק בכל אחד מהתקנונים בנפרד ובכולם יחד. כמו-כן, ההטבה שתינתן במסגרת ההסדר מעניקה מענה הולם לחברי הקבוצה שהמבקשת ביקשה לייצג במסגרת בקשת האישור. כך גם גובה הגמול ושכר הטרחה עליו הוסכם מהווה מענה הולם לתועלת הצופה פני עתיד, שהביאה בקשת האישור לציבור עקב תיקונן של הוראות התקנונים. לפיכך יהיה זה נכון שהסדר זה יאושר על-ידי בית-המשפט הנכבד בפסק-דין, בהתאם להוראות חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו -2006.

לפיכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:

א.                  כללי

 1. המבוא להסדר זה ונספחי ההסדר מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.
 2. חלוקת ההסדר לסעיפים, מתן כותרות לסעיפים ומספורם, נעשו לשם הנוחות בלבד, ואין לייחס להם כל משמעות בפרוש ההסדר.
 3. ההסדר ונספחיו מגלמים את מכלול המצגים וההסכמות בין הצדדים עובר לחתימתו ולא ישמע צד בטענה בדבר מצג או הסכמה אשר אינם נזכרים בהסדר או בנספחיו.
 4. כל האמור בהסדר זה בלשון רבים - אף יחיד במשמע, ולהיפך. כל האמור במין זכר - אף מין נקבה במשמע, ולהיפך, והכול - למעט אם הקשר הדברים או תוכנם מחייב פרשנות אחרת.

ב.                  הגדרות

בהסדר זה תהיה למונחים שלהלן, על הטיותיהם, המשמעות המופיעה לצדם, אלא אם תוכן הדברים או הקשרם יחייבו אחרת:

חוק הגנת הצרכן

חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981;

חוק תובענות ייצוגיות

חוק תובענות ייצוגיות, תשס"ו-2006;

תקנות תובענות ייצוגיות

תקנות תובענות ייצוגיות, תש"ע-2010;

בית-המשפט

בית-המשפט המחוזי תל אביב-יפו;

המבקשת

יקטרינה (קטיה) ליטבק;

המשיבות

קבוצת גולף א.ק. בע"מ (לעניין תובענה זו המדובר ברשת טופ שופ, גולף אנד קו, גולף קידס בלבד); חברת עדיקה סטייל בע"מ;

אתרי המשיבות

https://www.golfgroup.co.il/;https://il.topshop.com/; https://www.golfkids.co.il/; https://www.adikastyle.com/;

עילות התביעה והבקשה

הפרת חובה חקוקה של הוראות חוק הגנת הצרכן (ס' 63 לפקודת הנזיקין [נוסח חדש]); הטעיה לפי סעיף 2 לחוק הגנת הצרכן; תנאי מקפח לפי  סעיף 4(6) לחוק החוזים האחידים; התעשרות שלא כדין לפי סעיף 1 לחוק עשיית עושר ולא במשפט; הפרת חובת תום הלב לפי סעיף 61(ב) לחוק החוזים;

חברי הקבוצה

כל מי שרכש בשבע השנים עובר להגשת התביעה מוצרים מהמשיבות בעסקת "מכר מרחוק" והופר כלפיו חוק הגנת הצרכן, ונמנעו ממנו זכויות צרכניות באשר לתנאי ביטול עסקה, לתנאי החזרת מוצרים, לתנאי קבלת החזר כספי או זיכוי, וכיוב', בשל הטעייה או אי גילוי נאות של זכויותיו, ו/או בשל הפרתן;

אישור ההסדר

אישור ההסדר על-ידי בית-המשפט ומתן תוקף של פסק-דין להסדר, בהתאם לסעיפים 18 ו- 19 לחוק תובענות ייצוגיות;

היום הקובע

היום בו הפך אישור בית-המשפט את ההסדר לסופי וחלוט;

ג.                   נספחים

להלן נספחי ההסדר:

נספח 1

טבלאות המפרטות בהרחבה את מנגנוני ההסכמות שהושגו בין הצדדים;

נספח 2

נוסח הבקשה לאישור ההסדר שהוגש לבית-המשפט;

נספח 3

נוסח הודעה ראשונה לציבור לפי סעיף 25(א)(3) לחוק תובענות ייצוגיות, תשס"ו-2006;

נספח 4

נוסח הודעה שנייה לציבור לפי סעיף 25(א)(4) לחוק תובענות ייצוגיות, תשס"ו-2006;

נספח 5

תצהירים מטעם בעלי הדין וב"כ הצדדים לפי סעיף 18(ב) לחוק תובענות ייצוגיות ומכוח תקנות 12(ב)(1) ו- 12(ב)(2) לתקנות תובעות ייצוגיות;

ד.                  הצהרות הצדדים

 1. הצדדים מצהירים, כי אין כל מניעה – חוקית, חוזית או אחרת - להתקשרותם בהסדר, לחתימתם בשוליו ולקיום חיוביהם על-פיו במלואם ובמועדם, הכל בכפוף לאישור ההסדר על-ידי בית-המשפט.
 2. הצדדים מצהירים, כי אין בהתקשרותם בהסדר משום הודאה מצד מי מהם או מי מטעמם בטענה או בדרישה כל שהיא של משנהו, שנטענה בכתבי בי-הדין, שהוגשו במסגרת התובענה והבקשה, ובהתאם, נערך הסדר זה מבלי להודות באחריות כל שהיא או בטענה כל שהיא כנגד המשיבות או מי מטעמן בכל הקשור, לעילות התובענה ובקשת האישור או למעשים, לעילות ולמחדלים הנטענים במסגרתן.
 3. הצדדים מצהירים כי אין להם או למי מטעמם עניין אישי בעמותת "אנוש" ו/או קשר כלשהו (ישיר או עקיף). כך גם התרומה עליה הוסכם אינה כלולה בתכניותיהן הפילנתרופיות של המשיבות.

ה.                 מעשה בי-דין

 1. אישור ההסדר יהווה מעשה בי-דין כלפי המבקשת וחברי הקבוצה בקשר עם כל הטענות, העילות והסעדים הנזכרים בעילות התביעה ובקשת האישור ובהסדר ובהם בלבד.
 2. אישור ההסדר לא יהווה מעשה בי-דין כלפי חברי הקבוצה בקשר עם טענות, עילות וסעדים אשר לא נכללו בו.

ו.                    הרקע העובדתי שהוביל להסכמות בין הצדדים

 1. בקשת האישור התבססה על טענה להפרת הוראות חוק הגנת הצרכן ביחס ל-10 רכיבים, המפורטים בטבלה המצורפת כנספח "1" להסדר הפשרה.

 

 1. במסגרת המשא ומתן הועברו לידי ב"כ המבקשת נתונים התומכים בטענת המשיבות כי חרף הדברים שהופיעו בתקנונים באתרי המשיבות, הפרקטיקה שנהגה בפועל על ידיהן תאמה את הוראות החוק, וזאת למעט חריג אחד המתייחס לעדיקה בלבד: החזר כספי בעסקאות שסכומן היה נמוך מ-50 ₪; עדיקה הודתה כי ביחס לרכיב זה נהגה אצלה מדיניות בפועל לפיה לא ניתן החזר כספי בעסקאות אלה ובמקום זאת ניתן שובר זיכוי הניתן למימוש (להלן: "טענת המשיבות ביחס לתובענה").

 

התצהיר התומך בטענת המשיבות ביחס לתובענה מצ"ב כנספח "2" להסדר הפשרה. 

 

 1. מאידך, המבקשת טענה כי קיימת אפשרות שלקוחות שנחשפו למידע בתקנונים, עלולים היו להימנע מלפנות למשיבות גם אם חפצו לבטל את העסקה מסיבה כלשהי, וזאת מאחר שהוטעו או לא קיבלו גילוי נאות  באשר לזכויותיהם באשר לביטול עסקה; המשיבה חלקה על כך אולם הסכימה עם המבקשת לכונן מנגנון בדיקה לטענה זו באשר ללקוחות אלה, שיכונו להלן "מתחת לקרחון". 

 

 1. על יסוד נתונים ומצגים אלה מצד המשיבות, המבקשת ובאת כוחה הסכימו לבסס את עקרונות ההסדר על יסוד ההנחות העובדתיות האמורות.

ז.              ההסכמות בין הצדדים

 1. מנגנוני ההסכמות בין הצדדים מפורטים בהרחבה בנספח "1" להסדר זה.

 

ח.        הסכמות נוספות

 1. במסגרת בקשת האישור הועלתה טענה בדבר אי גילוי תנאי ביטול ייחודיים ומקלים, החלים לגבי לקוחות בעלי מוגבלות/ אזרחים ותיקים/ עולים חדשים על פי חוק הגנת הצרכן .
 2. לעניין זה מוסכם כי המשיבות יפרסמו באתרי האינטרנט שלהן את זכאותו של כל לקוח השייך לקבוצת בעלי מוגבלות/ אזרחים ותיקים/ עולים חדשים כהגדרתם בחוק הגנת הצרכן ובחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, לפנות למשיבות תוך 4 חודשים מהיום הקובע ולבקש את ביטולה של עסקה שביצע באתר האינטרנט שלהן. במקרה כזה, יהיה זכאי הלקוח לזכויות הנגזרות מביטולה של עסקה וזאת בהתאם להוראות הדין והתקנון המתוקן.
 3. על מנת לגשר על המחלוקת בין הצדדים הוסכם על מנגנון בדיקה (פריט 1 בנספח "1"). באשר לבדיקה זו, מוסכם כי הצדדים יגישו דיווח לבית המשפט במסגרתו יצוינו מסקנות הבדיקה שתיערך על ידי המשיבות. הדיווח האמור ילווה בתצהיר מטעם נציג המשיבות.
 4. עוד הוסכם כי במשך תקופה של 48 חודשים ממועד אישור ההסדר, ישלחו המשיבות הודעת תזכורת בדבר תוקפו של זיכוי קיים ללקוח שיש בידיו זיכוי. במסגרת הודעה זו יובהר כי מדובר בזיכוי לאתרי המשיבות, זיכוי שאינו פוקע וניתן לנצלו בכל עת. התזכורת האמורה תשלח באמצעות הודעת אימייל לתיבת הדוא"ל שמסר הלקוח בעת רכישת המוצרים באתר.
 5. יצוין לעניין תנאי המימוש של שובר הזיכוי בסכום 50 ₪ (פריט 1 בנספח "1") – שובר הזיכוי תקף לשנתיים לאחר אישור ההסדר. מעבר לכך השובר אינו מוגבל בזמן או בתנאים אחרים.

 

 1. המשיבות ישלמו את חלקה השני של האגרה בתובענה ייצוגית לפי תקנה 7א(א)(1) לתקנות בתי המשפט (אגרות), תשס"ז-2007, וישפו את המבקשת (גברת ליטבק) על סכום האגרה ששילמה בעד חלקה הראשון של האגרה בתוספת הפרשי הצמדה למדד.

ט.            המלצה מוסכמת בדבר תשלום גמול למבקש ושכר טרחה לב"כ

 1. בהתאם לסעיף 18(ז)(2) לחוק תובענות ייצוגיות, ההמלצה המוסכמת אליה הגיעו הצדדים לעניין תשלום גמול למבקשת (יקטרינה ליטבק) ושכר טרחה לב"כ היא כדלקמן:

גמול

(א)    המשיבות תשלמנה יחד למבקשת גמול בסכום סופי וכולל של 44,015 ש"ח.

(ב)    במקרה בו תימצא קבוצה פוטנציאלית מתחת לקרחון, כמפורט בנספח "1" המשיבות תשלמנה יחד למבקשת גמול נוסף בסכום סופי וכולל של 5363 ₪ באמצעות ב"כ.

שכר טרחה:

המשיבות ישלמו לידי ב"כ המבקשת שתיהן ביחד סך כולל של 176,004  ₪ בתוספת מע"מ.

(א)    במקרה בו תימצא קבוצת פוטנציאלית מתחת לקרחון כמפורט בנספח "1", המשיבות תשלמנה יחד לב"כ המבקשת שכ"ט נוסף בסכום סופי וכולל של 21,455 ₪ בתוספת מע"מ.

(ב)    מוסכם כי הגמול ושכ"ט ישולמו תוך 30 יום מהמועד בו ינתן יאושר הסדר הפשרה על ידי ביהמ"ש.

(ג)      מוסכם כי שכ"ט וגמול בגין רכיב הימצאות קבוצה מתחת לקרחון, במידה שיש לשלמם, ישולמו תוך 30 יום ממועד מסירת הדיווח באשר לתוצאות הבדיקה לפי סעיף 5 לעיל.

(ד)    כמו כן מוסכם כי בגין תשלומי שכר הטרחה תנפיק ב"כ הקבוצה חשבונית מס לפקודת המשיבה 2 בהתאם לפרטים שיימסרו לה על ידי ב"כ המשיבות.

 דיווח לרשויות המס ותשלומו אוכל  תשלום אחר החלים לפי דין  על גמול למבקש המייצג שמשולם במסגרת הסדר פשרה בתובענה ייצוגית, הינם באחריות המבקשת בלבד וישולמו על ידה במידת הצורך.

(ה)    במסגרת ההמלצה לקביעת הגמול ושכר הטרחה שישולמו למבקשת ולב"כ נלקחו בחשבון השיקולים הבאים:

(1)     התועלת המשמעותית, שהביאה בקשת האישור לחברי הקבוצה ולציבור באמצעות תיקון הוראות תקנוניהן של המשיבות כך שיעמדו בקנה אחד עם הוראות חוק הגנת הצרכן. הודות לכך, לקוחות המשיבות ובכללם לקוחת מאוכלוסיות מוחלשות יקבלו גילוי נאות באשר לזכויותיהם בעת ביטול עסקה באופן שיאפשר להם למצות זכויות אלה בעתיד.

(2)       הפיצוי הכספי שניתן לחברי הקבוצה – זיכוי בגובה 50 שקלים לכל אחד מחברי הקבוצה אשר רכשו פריטים מאתרי האינטרנט של המשיבות ואשר מחלקם נמנעה האפשרות לקבלת החזר כספי. כמו כן הפיצוי הכספי הפוטנציאלי לקבוצה (ככל שתימצא כי אכן קיימת) לקבוצות לקוחות שניזוקו לכאורה עקב המצג שבהוראות התקנון המקוריות.

(3)       מתן האפשרות המחודשת לביטול עסקה ולמיצוי זכויותיהם בהתאם לדין, ללקוחות מאוכלוסיות מוחלשות שלא יודעו על זכותם המיוחדת במועד הרכישה.

(4)       הטרחה שטרחו המבקשת וב"כ בעבור הקבוצה המיוצגת והציבור, איסוף המידע והראיות לפני ולצורך הגשת בקשת האישור, גיבוש כתבי הטענות והנספחים שהוגשו מטעם המבקשת, פגישות ומגעים ישירים בטלפון ובדוא"ל עם ב"כ המשיבות, ניסוח טיוטת ההסדר ונספחיו והבקשה לאישור ההסדר, וחילופי טיוטות עם ב"כ המשיבות; וכמו כן צפויים לשאת במשאבים וטרחה נוספים, בין היתר, התייצבות לדיון על הסדר הפשרה (אם יתקיים), התייחסות לעמדה מטעם היועמ"ש (אם תוגש) ועוד. 

(5)       השקעת משאבים נוספת מצד המבקשת וב"כ צפויה להידרש,  מאחר שבכדי למצות את האפשרות שחברי הקבוצה יהנו מפיצוי כספי נוסף, במידה שאכן יתגלה כי קיימת קבוצה נוספת שניזוקה בהתאם להסדר באשר לפריט 1, הגיעו עם המשיבות להסדר שיצריך המשך פיקוח ובקרה לאורך זמן בלתי מבוטל.

י.         העדר צורך במינוי בודק בהתאם לסעיף 19 לחוק תובענות ייצוגיות

במסגרת הבקשה לאישור ההסדר שתוגש לבית-המשפט, יבקשו הצדדים מבית-המשפט לקבוע כי במקרה דנן אין צורך במינוי בודק לפי סעיף 19(ב) לחוק תובענות ייצוגיות, וזאת מן הטעמים המפורטים בבקשה לאישור ההסדר (נספח 2).

יא.          תנאי מתלה

 1. הצדדים מצהירים כי קבלת אישור בלתי מותנה של ההסכם על ידי בית המשפט בפסק דין חלוט על כל מרכיביו, יהווה תנאי מתלה לתוקף ההסכם.
 2. כמו כן, הצדדים מסכימים ומצהירים כי היה ולא תאושר הוראה מהותית מהוראות הסכם הפשרה (למעט המלצת הצדדים באשר לרכיב הגמול ושכה"ט שנתונה לשיקול דעתו הבלעדי של ביהמ"ש) ו/או יקבע כי הוראה מהותית מהוראותיו הינה חסרת תוקף ו/או בלתי אכיפה ו/או תיקבע דרישה מהותית נוספת כתנאי לאישור ההסכם, והכל ללא הסכמת הצדדים, יהיה רשאי כל צד, תוך ארבעה עשר (14) ימי עסקים, להודיע בכתב לצד השני על ביטול ההסכם, מחמת אי התקיימותו של התנאי המתלה, וזאת לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך במתן הנמקה כלשהי. ניתנה הודעה כאמור על ידי מי מהצדדים, יתבטל הליך אישור הסדר הפשרה.

יב.           שונות

 1. המשיבות ישאו בכל ההוצאות הכרוכות באישורו של ההסדר.
 2. עם החתימה על ההסדר בטלים ומבוטלים כל הסכם, טיוטת הסכם, זיכרון דברים, הצהרה, הבטחות והתחייבויות, שנערכו בין הצדדים או בין מי מטעמם קודם חתימתו של ההסדר אם וככל שנערכו, וזאת, בין שנערכו בכתב ובין שנערכו בעל-פה. מבלי לגרוע מהאמור, מובהר כי בכל מקרה, כל טיוטות ההסדר, המסמכים, התכתובות שהוחלפו בין הצדדים ודברים שנמסרו בעל-פה, בקשר להסדר אינן מחייבות, לא ישמשו לפרשנות, לא יוצגו בפני ערכאות שיפוטיות או בפני כל נמען או ישות משפטית אחרים, ואף לא יהיו קבילות כראיה בהליכים שיפוטיים ובכלל.
 3. כל ויתור של צד מהצדדים להסדר הפשרה על זכות מזכויותיו על-פי ההסדר או שינוי של זכויות כאמור, לא יהיו תקפים אלא אם יעשו בכתב, ויחתמו על-ידי נציגיהם המוסמכים של הצדדים.
 4. אין בהסדר זה כל הודאה של מי מהצדדים באיזו מטענות הצד האחר להסדר, לרבות הטענות הנזכרות בבקשת האישור.
 5. ההסדר כולל את כל ההסכמות שבין הצדדים והוא מגבש וממצה באופן בלעדי וסופי את כל ההסכמות בקשר עם האמור בו.
 6. במקרה של סתירה בין הוראות ההסדר לבין הוראות איזה מנספחיו, יגברו הוראות ההסדר.
 7. הצדדים מתחייבים לפעול בתום לב לקיומו של ההסדר ולבצע את כל הפעולות ולחתום על כל המסמכים, האישורים, הטפסים וההודעות, ככל שיידרש, ושיהיה מועיל לצורך ביצוען של הוראות ההסדר.
 8. בית-המשפט יתבקש ליתן תוקף של פסק-דין להסדר ללא חיוב הצדדים בתשלום הוצאות או תשלום אחר או נוסף כל שהוא, פרט לאמור בהסדר;
 9. במידה וימונה בודק או כל בעל תפקיד אחר המשיבות ישאו בשכרו;
 10. ההסדר יעמוד לעיון לכל דורש במהלך שעות העבודה הרגילות במשרדי ב"כ הצדדים;
 11. כתובות הצדדים בכל הקשור למסירת הודעות ובכל הקשור בביצועו וקיומו של ההסדר, הן כמפורט במבוא להסדר. כל הודעה שתשלח בדואר רשום לפי הכתובות הנ"ל, תחשב כמי שנתקבלה תוך 5 ימי עסקים מעת מסירתה למשלוח בבית דואר בישראל. אם נשלחה בפקס ביום עסקים, תחשב כמי שהתקבלה ביום העסקים שלאחר מכן, ובלבד שעובדת שליחתה אושרה טלפונית על-ידי נמענה או על-ידי מי מטעמו. אם נמסרה ביד - בעת מסירתה.

 

ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

________________

אורלי בן עמי, עו"ד

________________

משה יעקב, עו"ד

ב"כ המבקשת

ב"כ המשיבות

 

נספח 1

עדיקה - רכיבי תביעה

נתונים

 

הסדר ביחס לקבוצה מעל הקרחון

(הנתונים בש"ח)

הסדר ביחס לקבוצה מתחת הקרחון

(הנתונים בש"ח)

1)      אי קבלת החזר כספי בביטול עסקה עד 50 ש"ח (קבלת זיכוי בלבד במקום)

18,493 – מספר הזיכויים שניתנו בעסקאות עד 50 ₪ בשבע השנים האחרונות.

2517- מספר הזיכויים שלא מומשו במלואם.

407 –ביקשו החזר כספי ויקבלו.

 

נזק- 50 ₪.  חישוב - 407*50 ; 20,350

א.     יינתנו זיכויים בגובה 50 ש"ח לקבוצה (407 לקוחות, 20,350 ש"ח) למימוש בתקופה של שנתיים.

 

ב.      ישולם 20% שכר טרחה בתוספת מע"מ– נגזר מסכום ההטבה לקבוצה – 4,070 + 5% גמול נגזר מהקבוצה – 1,017.5.

 

ג.       תינתן התחייבות של החברה לשליחת תזכורת למי שיש לו זיכוי –בכל סכום – מספר חודשים לפני שהוא פג. התחייבות זו תוגבל לארבע שנים.

 

ד.      במקרה בו לא תימצא קבוצה מתחת לקרחון, ורק במקרה זה, תשולם תוספת בסכום של: 13,113(2,622 גמול +  10,491 שכ"ט כולל מע"מ).

 

אם יתברר כי ישנה קבוצה מתחת לקרחון – יופעל במקום הפיצוי בסעיף ד' מנגנון הפיצוי כפי שמצוין בחלק הרלוונטי לעניין זה.

 

מנגנון לבדיקה אם קיימת קבוצה מתחת לקרחון ומה היקפה -

(1)    ניקח נתוני מכירות + החזרות (זיכוי או החזר כספי) במשך 4 חודשים לאחר שינוי התקנון. מנתונים אלה נחלץ את אחוז ההחזרות מסך המכירות הכולל  האחוז שיתקבל ייקרא להלן: "מדד ההחזר לאחר השינוי".

 

(2)    ניקח את נתוני המכר הכולל+ מספר הזיכויים בתקופה המקבילה (קרי אותם 4 חודשים) ב -3 השנים שלפני שינוי התקנון. מנתונים אלה נחלץ את אחוז הזיכויים מסך המכירות הכולל באותה תקופה. אחוז הזיכויים ייקרא להלן: "מדד ההחזר לפני השינוי".

מוסכמות על הצדדים מדרגות הפיצוי הבאות:

א.     במידה שמדד ההחזר לאחר השינוי יהיה שווה ל- 7.5 % או נמוך מכך (יחסי לשיעור ההחזר) מגובה מדד ההחזר לפני השינוי – מוסכם כי הפער מלמד שאין קבוצה מתחת לקרחון ועל כן לא יינתן פיצוי בגין תת קבוצה נטענת זו.

 

לשם הדוגמא: אם מדד ההחזר לפני השינוי יעמוד על 20%; אזי במידה שמדד ההחזר לאחר השינוי יהיה שווה או נמוך ל-21.5% אזי לא ישולם פיצוי.

 

 

ב.      במידה שמדד ההחזר לאחר השינוי יהיה גבוה מ- 7.5 % (יחסי) מגובה מדד ההחזר לפני השינוי ישולם פיצוי בשיעור של 70% מהסכום בדרך של תרומה לעמותת אנוש (תרומה שתינתן בפריטי לבוש).

 

לשם ההסבר:

נניח שהפער יהיה 2%. את המספר הזה יהיה צריך להמיר למספר עסקאות; את זה להכפיל ב-50ש"ח ואחר כך לחלץ מזה 70%. התוצאה שתתקבל תועבר כתרומה לעמותת אנוש.

 

ג.       ככל שיתברר כי ישנה קבוצה מתחת לקרחון, ישולם שכ"ט וגמול 13,113 (2,622 גמול +  10,491 שכ"ט כולל מע"מ).

 

2)      גביית דמי ביטול (5%) כתנאי לקבלת החזר כספי (עסקה עד 50 ₪), ללא תלות בסיבת הביטול.

 

בפועל לא נגבו דמי ביטול.

 

לאור ההפרה בתקנון (ללא קשר מעל או מתחת לקרחון) הוסכם על תשלום בגין תיקון עתידי בסכום: 13,113 (2,622 גמול +  10,491 שכ"ט כולל מע"מ).

3)      הגבלת פרק זמן לביטול עסקה של פריט במבצע ל- 7 ימים.

 

בפועל לא יושמה מגבלת הזמן שצוינה בתקנון

א.     מבצעים עד 50 ש"ח – נכללים בקבוצה מס' 1 לכן לא יהיה פיצוי נפרד לקבוצה זו.

 

ב.    ככל שיתברר שקיימת קבוצת תובעים מתחת לקרחון בסכום של מתחת ל-50 ₪, תועבר תרומה באותו סכום של התרומה בסעיף 1 לעיל בגין רכיב זה.

4)      הגבלת זכות לביטול עסקה ל-14 יום מקבלת הפריט + אין יידוע שהזכות לביטול 14 יום מקבלת הפריט או מועד גילוי נאות (לפי המאוחר)

 

בפועל לא יושמה מגבלת הזמן שצוינה בתקנון

א.     לאור ההפרה בתקנון – ישולם בגין תיקון עתידי סכום:  13,113 ( 2622 גמול + 10,491 שכ"ט כולל מע"מ).

 

ב.      מתן הצהרה בדבר הכרה בהפרה בגין התקנון +הצהרה על כך שבפועל אפשרו החזרה גם לאחר חודש.

5)      גביית דמי ביטול בגובה דמי המשלוח

 

 

לאור ההפרה בתקנון – ישולם בגין תיקון עתידי סכום:  13,113 ( 2622 גמול + 10,491 שכ"ט כולל מע"מ).

 

 

 

 

6)      אי גילוי תנאי ביטול החלים לגבי לקוחות בעלי מוגבלות/ אזרחים ותיקים/עולים חדשים

 

 

א.     לאור ההפרה בתקנון – ישולם בגין תיקון עתידי סכום:  13,113 ( 2622 גמול + 10,491 שכ"ט כולל מע"מ).

 

א.     אם לקוח השייך לקבוצה זו יפנה למשיבה וירצה לבטל עסקה, תוך 4 חודשים ממועד אישור ההסדר יאפשרו לו לעשות זאת.

7)      אי קבלת החזרתו של פריט ללא אזיקון

 

המדיניות בפועל לא מנעה החזרת פריטים ללא אזיקון.

לאור ההפרה בתקנון – ישולם בגין תיקון עתידי סכום:  13,113 ( 2622 גמול + 10,491 שכ"ט כולל מע"מ).

 

 

8)      אי קבלת החזר כספי בכרטיס דיירקט

 

לא ניתן לבצע החזר כספי לכרטיס דיירקט. הוצע החזר כספי לכרטיסים אחרים.

לא יינתן פיצוי בגין רכיב זה.

9)      היעדר אפשרות לביטול עסקה אם חלפו 30 יום ממועד חיוב אשראי

 

המדיניות בפועל היתה שונה ואפשרה ביטול עסקה גם בחלוף 30 ימים ממועד חיוב האשראי.

א.     לאור ההפרה בתקנון – ישולם בגין תיקון עתידי סכום:  13,113 ( 2622 גמול + 10,491 שכ"ט כולל מע"מ).

 

ב.      תצהיר לפיו – הפריטים הגיעו לבתי הלקוחות בין 3-7 ימים לאחר מועד ביצוע ההזמנה.

10)  מניעת ביטול עסקה – נעליים ללא קופסה, פריטי ביוטי עם קופסה פתוחה

 

המבקשת קיבלה את הסבר המשיבות בעניין זה. ההוראה בתקנון נובעת מכך שהמשיבות אינן יכולות להשיב לספקים חיצוניים מוצרים שלא באריזה המקורית. לפיכך הוסכם בין הצדדים כי בתקנון יובהר כי הוראה זו חלה רק במקרה של מוצרים שנרכשים על ידי המשיבות מספקים חיצוניים (ונמכרים תחת מותגים חיצוניים) ולא על מוצרים הנמכרים תחת המותגים של המשיבות.

לגבי פריטי ביוטי הוסכם בין הצדדים כי נוכח שיקולים של בריאות הציבור יש טעם והצדקה להוראה זו בתקנוני המשיבות.

א.     לאור ההפרה בתקנון – ישולם בגין תיקון עתידי סכום:   13,122 (2,624 גמול +  10,497 שכ"ט כולל מע"מ).

 

 

ב.      בנוסף, יובהר באתר כי התנאי לעניין השבת מוצרים בקופסא המקורית חל במקרה של  מותגים חיצוניים בלבד.

 

נספח 2

 

בבית-המשפט המחוזי

תל אביב- יפו

                    ת"צ 29651-02-19

בפני כבוד השופט דורון חסדאי

 

 

 

בעניין שבין:

יקטרינה (קטיה) ליטבק, ת.ז 313822496

 

על-ידי ב"כ עוה"ד אורלי בן עמי

רחוב אליהו אורבך 5, חיפה

טלפון: 050-7777370; פקס: 04-8103710

 

 

 

המבקשת

 

 

 

 

 

 

-  נ ג ד  -

 

 

 1. קבוצת גולף א.ק. בע"מ, ח.פ 510289564
 2. עדיקה סטייל בע"מ, ח.פ 514659614

על-ידי ב"כ עוה"ד משה יעקב

הרצוג פוקס נאמן משרד עורכי-דין

בית אסיה, רחוב ויצמן 4, תל אביב 6423904

טלפון: 03-6922020; פקס: 03-6966464

 

 

המשיבות

       

 

בקשה לאישור הסדר פשרה

 

בהתאם לסעיף 18 לחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006 (להלן: "חוק תובענות ייצוגיות"), הצדדים מתכבדים להודיע לבית-המשפט הנכבד כי הם הגיעו להסדר פשרה ביניהם, שהעתקו על נספחיו מצורף כנספח א' לבקשה זו (להלן: "ההסדר" או "הסדר הפשרה").

 

המונחים המופיעים בבקשה זו, הנם כהגדרתם בהסדר הפשרה.

 

בית-המשפט הנכבד מתבקש לאשר את ההסדר, ועל יסוד האמור בו, לפעול כדלקמן:

 

 א.         להורות על פרסום הודעה בדבר הגשת בקשה זו, באמצעות ועל חשבון המשיבות, בנוסח המצורף להסדר כנספח 3 בתוך 14 ימים ממתן החלטה המאשרת את הפרסום, בשני עיתונים יומיים נפוצים, בהתאם להוראות סעיף 25(א)(3) לחוק תובענות ייצוגיות (להלן: "ההודעה הראשונה"). בהודעה הראשונה יוזמנו חברי הקבוצה, כהגדרתם בהסדר, וכן הגורמים המנויים בסעיף 18(ד) לחוק תובענות ייצוגיות, ככל שיהיו חפצים בכך, להגיש לבית-המשפט הנכבד התנגדויות להסדר (להלן: "התנגדויות"), או (ביחס לחברי הקבוצה) הודעת פרישה בהתאם לסעיף 18(ו) לחוק תובענות ייצוגיות (להלן: "הודעת פרישה");

 

 ב.         להורות על משלוח הודעה ראשונה בצירוף העתק בקשה זו וההסדר ליועץ המשפטי לממשלה, מנהל בתי-המשפט והממונה על הגנת הצרכן, בהתאם להוראות סעיף 18(ג) לחוק תובענות ייצוגיות ותקנות 12(ד) ו- 16 לתקנות תובענות ייצוגיות, התש"ע-2010 (להלן: "תקנות תובענות ייצוגיות");

 

  ג.          להורות, בשל הטעמים שיפורטו להלן, כי בנסיבות העניין מתייתר הצורך במינוי בודק, כאמור בסעיף 19(ב)(1) לחוק תובענות ייצוגיות;

 

 ד.         לאחר חלוף המועד להגשת התנגדויות או לאחר שמיעת הצדדים בקשר להתנגדויות (ככל שיהיו), להורות על אישור התביעה כייצוגית לצורך הסדר זה ולצורך זה בלבד, לאשר את הסדר הפשרה וליתן לו תוקף של פסק-דין בהתאם להוראות סעיף 19 לחוק תובענות ייצוגיות, ובמקביל להורות על פרסום הודעה בנוסח המצורף להסדר כנספח 4, באמצעות ועל חשבון המשיבות, בשני עיתונים יומיים נפוצים, בהתאם להוראות סעיף 25(א)(4) לחוק תובענות ייצוגיות (להלן: "ההודעה השנייה");

 

 ה.         לאשר את המלצת הצדדים בכל הנוגע לרכיב הגמול למבקשת ושכ"ט לב"כ;

 

בקשה זו נתמכת בתצהירים מטעם הצדדים ומטעם ב"כ הצדדים בהתאם לסעיף 18(ב) לחוק תובענות ייצוגיות ותקנה 12(ב) לתקנות תובענות ייצוגיות המצורפים כנספח 5 להסדר הפשרה.

 

ואלה נימוקי הבקשה

 

א.      הרקע הכללי להסדר

 

 1. ביום 12/02/2019 הגישה המבקשת לבית-המשפט המחוזי בתל אביב-יפו בקשה לאישור תובענה ייצוגית במסגרת ת"צ 29651-02-19 (להלן: "בקשת האישור"); במסגרתה נטען כי הוראות התקנונים המוצגים באתרי האינטרנט של המשיבות, ויישומן בחלק מן המקרים,  מנוגדות להוראות דיני הגנת הצרכן העוסקות בביטולה של עסקת מכר ומתן החזר כספי במסגרת רכישה מאתרי האינטרנט; כך על פי בקשת האישור, המשיבות פעלו שלא בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 ("חוק הגנת הצרכן") [סעיפים 14א,14ג,14ג(ג)(1), 14ה] הקובעות כי בכל הנוגע לעסקאות הנערכות ברשת האינטרנט, ללקוח הזכות לבטל את העסקה שביצע תוך 14 יום ממועד קבלת המוצר וכי במקרה כזה על המשיבות לבצע החזר כספי לאמצעי התשלום ששימש לביצוע הרכישה תוך 14 יום. לעניין זה נטען כי המשיבות לא העניקו החזר כספי ללקוח במקרה בו ביטל עסקה בסכום של עד 50 ₪ ואפשרו קבלת זיכוי לרכישה חוזרת בלבד. לחילופין, נטען כי המשיבות הציגו כי יגבו ו דמי ביטול בגובה 5%, כתנאי לקבלת החזר כספי בגין ביטול עסקה על פריט בעלות זו ללא תלות בסיבת הביטול. כמו כן, הועלו טענות נוספות לפיהן, בין היתר, כי המשיבות לא יידעו את לקוחותיהן שתוקפה של הזכות לביטול עסקה חלה 14 יום ממועד קבלת הפריט או ממועד קבלת מסמך הגילוי נאות וכן הועלו טענות נוספות כמפורט בבקשת האישור; המשיבות טענו כי הוראות התקנונים של החברות  גולף קידס אנד בייביס, גולף אנד קו, טופשופ ועדיקה אכן לא תאמו את הוראות הדין אולם; בפרקטיקה שנהגה אצלן בפועל הן קיימו את הוראות חוק הגנת הצרכן; זאת למעט חריג אחד, המתייחס לעדיקה בלבד, בעניין אי מתן החזר כספי בעסקאות בסכום של עד 50 ₪;
 2. בין הצדדים נוהל משא ומתן לגיבוש הוראות ההסדר, שיחול על הקבוצה הרלוונטית כמפורט להלן, במטרה להסדיר את כל המחלוקות נשוא התובענה באופן סופי ומוחלט, ולהביא לסילוקה של כל טענה, דרישה או תביעה מכל מין וסוג שהוא הקיימת ביניהם ולמי מהם, זה כלפי זה, בעניין תובענה זו, מבלי שהמשיבות מודות בחבות ו/או באחריות מכוח טענות שהועלו בבקשת האישור, והכל כמפורט להלן בהסדר, ואשר בכפוף לאישורו על-ידי בית-המשפט יביא לידי גמר את ניהול ההליכים בבקשת האישור.
 3. הצדדים סבורים כי ההסדר ראוי, הוגן וסביר בהתחשב בעניינים של חברי הקבוצה ובהערכת הסיכויים והסיכונים, המשאבים והזמן השיפוטי היקרים שיהיו כרוכים בניהול התיק, חלף אישור ההסדר, עד להכרעה משפטית חלוטה. זאת בשים לב שההוראות המנוגדות לחוק הגנת הצרכן בכל תקנון היו שונות במקצת, כך שמיצוי ההליכים היה מצריך דיון מעמיק בכל אחד מהתקנונים בנפרד ובכולם יחד. כמו-כן, ההטבה שתינתן במסגרת ההסדר מעניקה מענה הולם לחברי הקבוצה שהמבקשת ביקשה לייצג במסגרת בקשת האישור. כך גם גובה הגמול ושכר הטרחה עליו הוסכם מהווה מענה הולם לתועלת הצופה פני עתיד, שהביאה בקשת האישור לציבור עקב תיקונן של הוראות התקנונים. לפיכך יהיה זה נכון שהסדר זה יאושר על-ידי בית-המשפט הנכבד בפסק-דין, בהתאם להוראות חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו -2006.

 

ב.      הרקע העובדתי שהוביל להסכמות בין הצדדים

 

 1. בקשת האישור התבססה על טענה להפרת הוראות חוק הגנת הצרכן ביחס ל-10 רכיבים, המפורטים בטבלה המצורפת כנספח "1" להסדר הפשרה.

 

 

 

 1. במסגרת המשא ומתן הועברו לידי ב"כ המבקשת נתונים התומכים בטענת המשיבות כי חרף הדברים שהופיעו בתקנונים באתרי המשיבות, הפרקטיקה שנהגה בפועל על ידיהן תאמה את הוראות החוק, וזאת למעט חריג אחד המתייחס לעדיקה בלבד: החזר כספי בעסקאות שסכומן היה נמוך מ-50 ₪; עדיקה הודתה כי ביחס לרכיב זה נהגה אצלה מדיניות בפועל לפיה לא ניתן החזר כספי בעסקאות אלה ובמקום זאת ניתן שובר זיכוי הניתן למימוש (להלן: "טענת המשיבות ביחס לתובענה").

 

 

 

התצהיר התומך בטענת המשיבות ביחס לתובענה מצ"ב כנספח "2" להסדר הפשרה. 

 

 

 

 1. מאידך, המבקשת טענה כי קיימת אפשרות שלקוחות שנחשפו למידע בתקנונים, עלולים היו להימנע מלפנות למשיבות גם אם חפצו לבטל את העסקה מסיבה כלשהי, וזאת מאחר שהוטעו או לא קיבלו גילוי נאות  באשר לזכויותיהם באשר לביטול עסקה; המשיבה חלקה על כך אולם הסכימה עם המבקשת לכונן מנגנון בדיקה לטענה זו באשר ללקוחות אלה, שיכונו להלן "מתחת לקרחון".  

 

 

 

 1. על יסוד נתונים ומצגים אלה מצד המשיבות, המבקשת ובאת כוחה הסכימו לבסס את עקרונות ההסדר על יסוד ההנחות העובדתיות האמורות.

 

ג.       עיקרי ההסכמות בין הצדדים

 

 1. מנגנוני ההסכמות בין הצדדים מפורטים בהרחבה בנספח "1" להסדר זה. המשיבות יפעלו לתיקון הוראות התקנון המופיעות בכל אתרי האינטרנט שלהן כך שיעמדו בקנה אחד עם הוראות חוק הגנת הצרכן.
 2. להלן יפורטו הסעדים שננקטו בעקבות הגשת בקשת האישור, ושיינקטו בעתיד במסגרת הסדר הפשרה על ידי המשיבות באשר לכל אחת מהוראות התקנון המנוגדות להורואת חוק הגנת הצרכן.
 3. לגבי פריט 1 בטבלה – מתן זיכוי כספי אי מתן החזר כספי בעסקאות שסכומן נמוך מ-50 ש"ח:

 

(א)    המשיבות אתרו את כל הלקוחות שביטלו עסקאות בסכום הנמוך מ-50 ש"ח בשבע השנים האחרונות.

 

(ב)    מנתון זה הורדו הלקוחות שמימשו את הזיכוי הכספי שניתן להם.

 

(ג)      לכל הלקוחות שנותרו לאחר ההפחתה ושכתובות הדוא"ל שלהם מצויים בידי המשיבות נשלחו הודעות דוא"ל המודיעות להם כי הם יכולים להמיר את שובר הזיכוי בהחזר כספי על פי בחירתם. לקוחות שהודיעו כי הם מבקשים לקבל החזר כספי קיבלו את כספם – לקוחות אלה מהווים את הקבוצה לפיצוי (שכן מי שבחר שלא להמיר את שובר הזיכוי בהחזר כספי גילה דעתו שלא נפגע כתוצאה מההפרה וכי הוא מעדיף את שובר הזיכוי על פני החזר כספי).

 

(ד)    לגבי קבוצה זו הוסכם על מתן פיצוי בדמות שוברי זיכוי בסכום של 50 ש"ח נוספים הניתנים למימוש במהלך תקופה של שנתיים לאחר אישור ההסדר. 

 

פירוט מלא ומדויק לגבי רכיב זה ניתן למצוא בטבלה המצורפת כנספח "1" להסדר.

 

 1. ביחס לפריט 1 בטבלה, טענה המבקשת כי ייתכן שישנה קבוצה "מתחת לקרחון", דהיינו קבוצה של לקוחות שעקב הסתמכות על הוראות התקנון בחרו להיוותר עם הפריטים שרכשו, לא לפנות למשיבות ולא לבקש אפילו שובר זיכוי. המשיבות חלקו על קיומה של קבוצה כזו. המשיבות טענו כי ההיקף הזניח בצפייה בעמודים בהם הופיעו התקנונים באתרי המשיבות בנוסף לעובדה שניתנו שוברי זיכוי ביחס לעסקאות רבות שוללת את ההנחה שקיימת קבוצה מתחת לקרחון.
 2. על מנת לגשר על המחלוקת הוסכם בין הצדדים לכונן מנגנון בדיקה שישווה בין כמות הזיכויים שניתנו במהלך ארבעה חודשים מייצגים במהלך התקופה שלפני שינוי התקנון (הוגדר לעיל ובטבלה כ"מדד ההחזר לפני השינוי") לבין כמות ההחזרות שבוצעו בארבעת החודשים המקבילים בתקופה שלאחר שינוי התקנון (הוגדר לעיל ובטבלה כ"מדד ההחזר לאחר השינוי"). הצדדים הסכימו לצורכי הסדר הפשרה כי במידה שיתברר שבין המדדים קיים פער נמוך או שווה ל-7.5% אזי אין קבוצה משמעותית מתחת לקרחון; וכי רק במידה שהפער בין המדדים יהיה גבוה מ-7.5% אזי מוסכם שקיימת קבוצה וישולם פיצוי בדרך של תרומה בדרך של תרומת מוצרים (פרטי ביגוד שונים) לעמותת אנוש, בסכום המשקף 70% מן הפער (לפירוט בעניין זה ראו ההסבר המספרי המופיע בפריט 1 בטבלה שבנספח "1" להסדר זה).
 3. לגבי רכיבים 2, 4, 5, 6, 7, 9, ו-10 בטבלה, הוסכם כי לאור טענת המשיבות, שהתקבלה על ידי המבקשת, כי מדיניות המשיבות בפועל היתה שונה מזו שהוצגה בתקנונים ועלתה בקנה אחד עם הוראות החוק, אזי לא נגרם נזק בר כימות  למי מחברי הקבוצה ועל כן יתוקנו ההוראות שאינן תואמות לחוק הגנת הצרכן בכלל התקנונים, וישולמו בגין כל אחד מרכיבים אלה רכיבים אלה גמול ושכ"ט בגין תרומתן המובהקת  של המבקשת ובאת כוחה לתיקון הפרה עתידית. לפירוט והבהרה (לרבות הצגת סכומי הגמול ושכה"ט ראו פריטים אלה בטבלה המצורפת כנספח "1" להסדר).
 4. לגבי רכיב 3 הוסכם כי הפיצוי בגינו נכלל כבר בפיצוי לגבי רכיב 1. עוד הוסכם כי אם יתברר שקיימת קבוצה מתחת לקרחון לגבי רכיב 1, אזי תינתן גם בגין רכיב 3 תרומה באותו היקף שתינתן במסגרת רכיב 1.
 5. עוד הוסכם כי במשך תקופה של 48 חודשים מהיום הקובע, ישלחו המשיבות הודעת תזכורת בדבר תוקפו של זיכוי קיים לכל לקוח שיש בידיו זיכוי בכל סכום שהוא וזאת חודשיים לפחות לפני שהוא פג.  המשיבות תשקולנה להמשיך בהסדר זה גם בחלוף 48 חודשים.

 

ד.      הסכמות נוספות

 

 1. במסגרת בקשת האישור הועלתה טענה בדבר אי גילוי תנאי ביטול יחודיים ומקלים, החלים לגבי לקוחות בעלי מוגבלות/ אזרחים ותיקים/ עולים חדשים על פי חוק הגנת הצרכן .
 2. לעניין זה מוסכם כי המשיבות יפרסמו באתרי האינטרנט שלהן את זכאותו של כל לקוח השייך לקבוצת בעלי מוגבלות/ אזרחים ותיקים/ עולים חדשים כהגדרתם בחוק הגנת הצרכן ובחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, לפנות למשיבות תוך 4 חודשים מהיום הקובע ולבקש את ביטולה של עסקה שביצע באתר האינטרנט שלהן. במקרה כזה, יהיה זכאי הלקוח לזכויות הנגזרות מביטולה של עסקה וזאת בהתאם להוראות הדין והתקנון המתוקן.
 3. המשיבות ישלמו את חלקה השני של האגרה בתובענה ייצוגית לפי תקנה 7א(א)(1) לתקנות בתי המשפט (אגרות), תשס"ז-2007, וישפו את המבקשת (גברת ליטבק) על סכום האגרה ששילמה בעד חלקה הראשון של האגרה בתוספת הפרשי הצמדה למדד.

 

ה.     הגדרת הקבוצה ומעשה בית דין

 

 1. לצורך הסדר הפשרה הוגדרה הקבוצה עליה יחול ההסדר באופן הבא (לעיל ולהלן: "הקבוצה" או "חברי הקבוצה"): כל מי שרכש בשבע השנים עובר להגשת התביעה מוצרים מהמשיבות בעסקת "מכר מרחוק" והופר כלפיו חוק הגנת הצרכן, ונמנעו ממנו זכויות צרכניות באשר לתנאי ביטול עסקה, לתנאי החזרת מוצרים, לתנאי קבלת החזר כספי או זיכוי, וכיוב', בשל הטעייה או אי גילוי נאות של זכויותיו, ו/או בשל הפרתן.
 2. אישור ההסדר יהווה מעשה בי-דין כלפי המבקשת וחברי הקבוצה בקשר עם כל הטענות, העילות והסעדים הנזכרים בעילות התביעה ובקשת האישור ובהסדר ובהם בלבד. אישור ההסדר לא יהווה מעשה בי-דין כלפי חברי הקבוצה בקשר עם טענות, עילות וסעדים אשר לא נכללו בו.

 

 

 

 

 

ו.        ההסדר ראוי והוגן בהתחשב בעניינם של חברי הקבוצה; סיום ההליך בהסדר הפשרה היא הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות העניין

 

 1. לאחר מו"מ שהתנהל בין הצדדים עד למיצוי גיבוש וניסוח ההסדר ונספחיו, הצדדים העדיפו לגבש ביניהם את הסדר הפשרה מבלי שיהיה בכך משום הודאה של איזה מהצדדים בטענותיו של משנהו.
 2. ההסדר כולל את תיקונן של הוראות התקנון אשר עמדו בניגוד להוראות חוק הגנת הצרכן. כמו כן, ההסדר כולל הטבה כספית לחברי הקבוצה בצורה של זיכוי בגובה 50 ₪ כמו גם מנגנון לבחינת קיומה של קבוצת לקוחות גדולה יותר שניזקה עקב המצג בהוראות התקנון המקוריות. במקרה בו הנתונים יצביעו על קיומה של הקבוצה בתום 4 חודשים, אף היא תפוצה בהתאם.

 

16. כידוע, הדיון בתובענות ייצוגיות - הן בהליכים לאישורן והן לגופן - עשוי לארוך זמן רב. המבקשת השיג בהסדר הפשרה הישגים המיטיבים את מצבם של הציבור וחברי הקבוצה. תוצאה זו מושגת על-ידי המבקשת וב"כ בשלב מוקדם יחסית של ההליך המשפטי - בטרם הוגשו תשובת המשיבות לבקשת האישור, תגובת המבקשת לתשובת המשיבות וכן בטרם התנהל שלב ההוכחות - ובכך חוסכים המבקשת וב"כ ניהול הליך ממושך ובלתי ודאי, שרק בסופו יינתן פסק-דין, שתוכנו אינו ניתן להערכה מדויקת וודאית. אף זה שיקול חשוב בהעדפת הסדר הפשרה על פני ניהול ההליכים על פסיקת הדין.

 

ז.       המלצת הצדדים לענין גמול ושכ"ט

 

 1. בהתאם לסעיף 18(ז)(2) לחוק תובענות ייצוגיות, ההמלצה המוסכמת אליה הגיעו הצדדים לעניין תשלום גמול למבקשת (יקטרינה ליטבק) ושכר טרחה לב"כ היא כדלקמן:

 

גמול

 

(א)    המשיבות תשלמנה יחד למבקשת גמול בסכום סופי וכולל של 44,015 ש"ח.

 

(ב)    במקרה בו תימצא קבוצה פוטנציאלית מתחת לקרחון, כמפורט בנספח "1" המשיבות תשלמנה יחד למבקשת גמול נוסף בסכום סופי וכולל של 5363 ₪ באמצעות ב"כ.

 

שכר טרחה

 

המשיבות ישלמו לידי ב"כ המבקשת שתיהן ביחד סך כולל של 176,004  ₪ בתוספת מע"מ.

 

(א)    במקרה בו תימצא קבוצת פוטנציאלית מתחת לקרחון כמפורט בנספח "1", המשיבות תשלמנה יחד לב"כ המבקשת שכ"ט נוסף בסכום סופי וכולל של 21,455 ₪ בתוספת  מע"מ.

 

(ב)    מוסכם כי הגמול ושכ"ט ישולמו תוך 30 יום מהמועד בו יאושר הסדר הפשרה על ידי ביהמ"ש.

 

מוסכם כי שכ"ט וגמול בגין רכיב הימצאות קבוצה מתחת לקרחון, במידה שיש לשלמם, ישולמו תוך 30 יום ממועד מסירת הדיווח באשר לתוצאות הבדיקה לפי סעיף 5 לעיל.

 

(ג)      כמו כן מוסכם כי בגין תשלומי שכר הטרחה תנפיק ב"כ הקבוצה חשבונית מס לפקודת המשיבה 2 בהתאם לפרטים שיימסרו לה על ידי ב"כ המשיבות.

 

 דיווח לרשויות המס ותשלומו או כל  תשלום אחר החלים לפי דין  על גמול למבקש המייצג שמשולם במסגרת הסדר פשרה בתובענה ייצוגית, הינם באחריות המבקשת בלבד וישולמו על ידה במידת הצורך.

 

(ד)    במסגרת ההמלצה לקביעת הגמול ושכר הטרחה שישולמו למבקשת ולב"כ נלקחו בחשבון השיקולים הבאים:

 

(א)      התועלת המשמעותית, שהביאה בקשת האישור לחברי הקבוצה ולציבור באמצעות  תיקון הוראות תקנוניהן של המשיבות כך שיעמדו בקנה אחד עם הוראות חוק הגנת הצרכן. הודות לכך, לקוחות המשיבות ובכללם לקוחת מאוכלוסיות מוחלשות יקבלו גילוי נאות באשר לזכויותיהם בעת ביטול עסקה באופן שיאפשר להם למצות זכויות אלה בעתיד.

 

(ב)       הפיצוי הכספי שניתן לחברי הקבוצה – זיכוי בגובה 50 שקלים לכל אחד מחברי הקבוצה אשר רכשו פריטים מאתרי האינטרנט של המשיבות ואשר מחלקם נמנעה האפשרות לקבלת החזר כספי. כמו כן הפיצוי הכספי הפוטנציאלי (ככל שתימצא כי אכן קיימת) לקבוצות לקוחות שניזוקו לכאורה עקב המצג שבהוראות התקנון המקוריות.

 

(ג)        מתן האפשרות המחודשת לביטול עסקה ולמיצוי זכויותיהם בהתאם לדין, ללקוחות מאוכלוסיות מוחלשות שלא יודעו על זכותם המיוחדת במועד הרכישה.

 

(ד)       הטרחה שטרחו המבקשת וב"כ בעבור הקבוצה המיוצגת והציבור, איסוף המידע והראיות לפני ולצורך הגשת בקשת האישור, גיבוש כתבי הטענות והנספחים שהוגשו מטעם המבקשת, פגישות ומגעים ישירים בטלפון ובדוא"ל עם ב"כ המשיבות, ניסוח טיוטת ההסדר ונספחיו והבקשה לאישור ההסדר, וחילופי טיוטות עם ב"כ המשיבות; וכמו כן צפויים לשאת במשאבים וטרחה נוספים, בין היתר, התייצבות לדיון על הסדר הפשרה (אם יתקיים), התייחסות לעמדה מטעם היועמ"ש (אם תוגש) ועוד.  

 

(ה)      השקעת משאבים נוספת מצד המבקשת וב"כ צפויה להידרש,  מאחר שבכדי למצות את האפשרות שחברי הקבוצה יהנו מפיצוי כספי נוסף, במידה שאכן יתגלה כי קיימת קבוצה נוספת שניזוקה בהתאם להסדר באשר לפריט 1, הגיעו עם המשיבות להסדר שיצריך המשך פיקוח ובקרה לאורך זמן בלתי מבוטל.

 

ח.      העדר צורך במינוי בודק

 

 1. בית המשפט הנכבד מתבקש לקבוע כי במקרה דנן, וכפוף להעברת העתק בקשה זו והסדר הפשרה לממונה על הגנת הצרכן, אין צורך במינוי בודק לפי סעיף 19(ב) לחוק תובענות ייצוגיות, וזאת מן הטעמים הבאים:

 

(א)    הסדר הפשרה מבוסס על תיקונן של הוראות התקנון כך מחד גיסא והטבה מפצה לחברי הקבוצה מאידך גיסא. לפיכך הסדר הפשרה צפוי להיטיב הן עם חברי הקבוצה והן עם משתמשים עתידיים באתרי האינטרנט של המשיבות.

 

(ב)    נוכח מנגנון ההטבה ומנגנון הבחינה של מדדי ההחזר, הרי שביצועו אינו מצריך בחינה חשבונאית ואינו מתבסס על עניינים מקצועיים מורכבים, ולכן בחינת סבירותו והיותו הוגן ומאוזן היא עניין משפטי, הכרוך בבחינת הסיכויים והסיכונים של הצדדים, ובנסיבות אלה שיקול דעתו של בודק אינו עדיף על שיקול דעתו של בית-המשפט הנכבד.

 

 1. לעומת זאת, מינוי בודק במקום בו לא נדרש עלול לסרבל ולהאריך שלא לצורך את הדיון בבקשות לאישור הסדרי פשרה ראויים ואף להכביד בעלויות לא נדרשות.
 2. בנסיבות אלה ונוכח האמור לעיל, ברי כי אין לבודק יתרון יחסי כל שהו על פני שיקול דעתו של בית-המשפט הנכבד ומינויו יגרום לסרבול הדיון בבקשה, לעיכוב בהחלת פתרון צודק, יעיל והוגן לציבור, וכן יגרום לעלויות מיותרות.
 3. לאור כל האמור לעיל, הצדדים סבורים כי הסדר הפשרה הוא ראוי הוגן וסביר, ומבטא כראוי את הסיכונים והסיכויים שבהמשך ניהול הבקשה לאישור והתובענה.

 

אשר על כן, בית המשפט הנכבד מתבקש להורות כאמור ברישא לבקשה זו.

 

 

 

________________

אורלי בן עמי, עו"ד

________________

משה יעקב, עו"ד

ב"כ המבקשת

ב"כ המשיבות

 

 

 

 

 

 

 

נספח 3

 

הודעה על בקשה לאישור הסדר פשרה בתובענה ייצוגית

(בהתאם לסעיף 25(א)(3) לחוק תובענות ייצוגיות, תשס"ו-2006)

ביום 12/02/2019 הגישה המבקשת לבית-המשפט המחוזי בתל אביב-יפו בקשה לאישור תובענה ייצוגית במסגרת ת"צ 29651-02-19 (להלן: "בקשת האישור"); במסגרתה נטען כי הוראות התקנונים המוצגים באתרי האינטרנט של המשיבות, ויישומן בחלק מן המקרים,  מנוגדות להוראות דיני הגנת הצרכן העוסקות בביטולה של עסקת מכר ומתן החזר כספי במסגרת רכישה מאתרי האינטרנט; לטענת המשיבות, חרף הדברים שהופיעו בתקנונים באתרי המשיבות, הפרקטיקה שנהגה בפועל על ידיהן תאמה את הוראות החוק, וזאת למעט חריג אחד;

המבקשת והמשיבה הגיעו להסדר פשרה, שיבוצע מהמועד בו יאושר על-ידי בית-המשפט ושעיקריו כדלקמן:

(1) המשיבות יפעלו לתיקון הוראות התקנון המופיעות בכל אתרי האינטרנט שלהן כך שיעמדו בקנה אחד עם הוראות חוק הגנת הצרכן; (2) אותרו לקוחות שביטלו עסקאות בסכום הנמוך מ-50 ₪. קבוצה זו תפוצה בשוברי זיכוי בסכום של 50 ש"ח נוספים הניתנים למימוש במהלך תקופה של שנתיים לאחר אישור ההסדר; (3) הוסכם על מנגנון בדיקה שיבחן את השינוי בכמות הזיכויים וההחזרות, ככל שתימצא קבוצה של לקוחות שהסתמכו על הוראות התקנון בטרם שינויו ישולם פיצוי מתאים בדרך של תרומת מוצרים; (4) הוסכם כי במשך תקופה של 48 חודשים מהיום הקובע, ישלחו המשיבות הודעת תזכורת בדבר תוקפו של זיכוי קיים לכל לקוח שיש בידיו זיכוי בכל סכום שהוא וזאת חודשיים לפחות לפני שהוא פג; (5) המשיבות יפרסמו באתרי האינטרנט שלהן את זכאותו של כל לקוח השייך לקבוצת בעלי מוגבלות/ אזרחים ותיקים/ עולים חדשים כהגדרתם בחוק הגנת הצרכן ובחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, לפנות למשיבות תוך 4 חודשים מהיום הקובע ולבקש את ביטולה של עסקה שביצע באתר האינטרנט שלהן. במקרה כזה, יהיה זכאי הלקוח לזכויות הנגזרות מביטולה של עסקה וזאת בהתאם להוראות הדין והתקנון המתוקן; (6) המשיבות תשלמנה יחד למבקשת גמול בסך כולל של 44,015 ₪. במקרה בו תימצא קבוצה פוטנציאלית מתחת לקרחון, כמפורט בנספח "1" המשיבות תשלמנה יחד למבקשת גמול נוסף בסכום סופי וכולל של 5363 ₪ באמצעות ב"כ; כמו-כן, המשיבה תשלם לב"כ המבקשת שכ"ט בסך כולל של 176,004 ₪ בתוספת מע"מ.  במקרה בו תימצא קבוצת פוטנציאלית מתחת לקרחון כמפורט בנספח "1", המשיבות תשלמנה יחד לב"כ המבקשת שכ"ט נוסף בסכום סופי וכולל של 21,455 ₪ בתוספת מע"מ.

ההסדר יהווה מעשה בית דין לגבי כלל הקבוצה, שכוללת את כל מי שרכש בשבע השנים עובר להגשת התביעה מוצרים מהמשיבות בעסקת "מכר מרחוק" והופר כלפיו חוק הגנת הצרכן, ונמנעו ממנו זכויות צרכניות באשר לתנאי ביטול עסקה, לתנאי החזרת מוצרים, לתנאי קבלת החזר כספי או זיכוי, וכיוב', בשל הטעייה או אי גילוי נאות של זכויותיו, ו/או בשל הפרתן.

הסדר הפשרה המלא, על נספחיו, זמין לעיון במשרד ב"כ המבקשת, ברחוב אליהו אורבך 5, חיפה, בתיאום מראש (טלפון: 050-7777370; פקס: 04-8103710; [email protected]; ובפנקס התובענות הייצוגיות – באתר האינטרנט של הרשות השופטת www.court.gov.il.

טרם אישור הסדר הפשרה, ניתנת בזה לחברי הקבוצה וכן לגורמים המאסדרים אפשרות להגיש לבית-המשפט התנגדות מנומקת לתנאי הסדר הפשרה, וזאת תוך 45 יום מהיום. כמו-כן, חבר קבוצה שלא מעוניין כי הסדר הפשרה יחול עליו, רשאי לבקש מבית-המשפט תוך המועד הנ"ל להתיר לו לצאת מהקבוצה.

נוסח הודעה זו אושר על-ידי בית-המשפט והיא מתפרסמת על-פי החלטתו. הנוסח המלא של ההסדר הפשרה על נספחיו הוא המחייב. בכל מקרה של סתירה בין הוראות ההסדר לבין האמור בהודעה זו, יקבעו ההוראות שבהסדר הפשרה.

 

________________

אורלי בן עמי, עו"ד

________________

משה יעקב, עו"ד

ב"כ המבקשת

ב"כ המשיבות

 

נספח 4

הודעה בדבר אישור הסדר פשרה בבקשה לאישור תובענה ייצוגית

(בהתאם לסעיף 25(א)(4) לחוק תובענות ייצוגיות, תשס״ו-2006)

ניתנת בזאת הודעה לפי סעיף 25(א)(4) לחוק תובענות ייצוגיות, תשס"ו-2006, כי ביום____ אישר בית-המשפט המחוזי תל אביב- יפו (כבוד השופט דורון חסדאי) (להלן: "בית-המשפט") הסדר פשרה בבקשה לאישור תובענה ייצוגית (ת"צ 29651-02-19) (להלן: "בקשת האישור") ונתן לו תוקף של פסק-דין.

כללי:

1.  לטענת המבקשת, הוראות התקנונים המוצגים באתרי האינטרנט של המשיבות, ויישומן בחלק מן המקרים,  מנוגדות להוראות דיני הגנת הצרכן העוסקות בביטולה של עסקת מכר ומתן החזר כספי במסגרת רכישה מאתרי האינטרנט; לטענת המשיבות, חרף הדברים שהופיעו בתקנונים באתריהן, הפרקטיקה שנהגה בפועל על ידיהן תאמה את הוראות החוק, וזאת למעט חריג אחד.

2.  בין הצדדים התקיים משא ומתן שבסופו הגיעו הצדדים להסדר פשרה המסדיר את כל המחלוקות נשוא בקשת האישור (להלן: "הסדר הפשרה").

עיקרי התחייבות המשיבה לפי הסדר הפשרה:

3.  המשיבות יפעלו לתיקון הוראות התקנון המופיעות בכל אתרי האינטרנט שלהן כך שיעמדו בקנה אחד עם הוראות חוק הגנת הצרכן.

4.  אותרו לקוחות שביטלו עסקאות בסכום הנמוך מ-50 ₪. קבוצה זו תפוצה בשוברי זיכוי בסכום של 50 ש"ח נוספים הניתנים למימוש במהלך תקופה של שנתיים לאחר אישור ההסדר.

5.  הוסכם על מנגנון בדיקה שיבחן את השינוי בכמות הזיכויים וההחזרות, ככל שתימצא קבוצה של לקוחות שהסתמכו על הוראות התקנון בטרם שינויו ישולם פיצוי מתאים בדרך של תרומת מוצרים.

6.  הוסכם כי במשך תקופה של 48 חודשים מהיום הקובע, ישלחו המשיבות הודעת תזכורת בדבר תוקפו של זיכוי קיים לכל לקוח שיש בידיו זיכוי בכל סכום שהוא וזאת חודשיים לפחות לפני שהוא פג.

7.  המשיבות יפרסמו באתרי האינטרנט שלהן את זכאותו של כל לקוח השייך לקבוצת בעלי מוגבלות/ אזרחים ותיקים/ עולים חדשים כהגדרתם בחוק הגנת הצרכן ובחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, לפנות למשיבות תוך 4 חודשים מהיום הקובע ולבקש את ביטולה של עסקה שביצע באתר האינטרנט שלהן. במקרה כזה, יהיה זכאי הלקוח לזכויות הנגזרות מביטולה של עסקה וזאת בהתאם להוראות הדין והתקנון המתוקן.

8.  המשיבה תעדכן את תנאי השימוש המופיעים באתר האינטרנט שלה.

שונות:

9.  הנוסח המלא של הסדר הפשרה (על נספחיו) הוא המחייב. בכל מקרה של סתירה בין הוראות הסדר הפשרה לבין האמור במודעה זו, יקבעו ההוראות שבהסדר הפשרה.

10.   הסדר הפשרה המלא, על נספחיו, וכן פסק-הדין שאישר אותו, עומד לעיון חברי הקבוצה במשרד ב"כ המבקשת, ברחוב אליהו אורבך 5, חיפה, בתיאום מראש- טלפון:050-7777370;פקס: 04-8103710; [email protected]; וכן בפנקס התובענות הייצוגיות - באתר הרשות השופטת: .www.court.gov.il.

נוסח הודעה זו אושר על-ידי בית-המשפט והיא מתפרסמת על-פי החלטתו.

 

 

________________

אורלי בן עמי, עו"ד

________________

משה יעקב, עו"ד

ב"כ המבקשת

ב"כ המשיבות

 

קובץ להורדה

 

 

 

לחצו ENTER לפתיחת תפריט נגישות