BACK TO TOP

תקנון מועדון לקוחות עדיקה סטייל בע"מ

 

תקנון זה נועד להסדיר את הכללים על פיהם מתנהל מועדון הלקוחות של חברת עדיקה סטייל בע"מ (להלן: "עדיקה" ו/או "החברה).

 

הגדרות:

 

"האתר" - הנו אתר האינטרנט של המועדון שכתובתו: https://www.adikastyle.com

"דמי החבר" - הנם תשלום עבור חברות במועדון למשך תקופת החברות, בשיעור שיהיה בתוקף במועד ההרשמה למועדון.

 "הטבות" - כפי שינתנו מעת לעת על ידי החברה.

"חבר מועדון" - מי שהצטרף לחברות במועדון בהתאם לסעיף 1 לתקנון.

"טופס ההרשמה" - טופס הרשמה למועדון, בנוסח שיעודכן מעת לעת על ידי המועדון.

"המועדון" - מועדון הלקוחות של  עדיקה.

"מנהל המועדון" - מי שימונה מעת לעת על ידי החברה לנהל את פעילות המועדון.

"פרטי חבר המועדון" - כהגדרתם בסעיף 1 לתקנון.

"תקופת החברות" - תקופה של שניים-עשר (12) חודשים ממועד ההרשמה למועדון.

"התקנון" - תקנון המועדון כמפורט במסמך זה.

 

1. הצטרפות וחברות במועדון :

 

1.1  ההצטרפות למועדון עדיקה הינה בתמורה לסך של 29 ₪ שישולמו במעמד ההצטרפות.

1.2  תוקף החברות במועדון הינו ממועד ההצטרפות ועד חמש שנים בלבד. הזכות למימוש הטבות המועדון מותנית בחברות בת תוקף ועל כן, חבר מועדון שחברותו במועדון פגה, לא יהיה זכאי לממש את הטבות המועדון או את ייתרת הנקודות בחשבונו.

1.2  הזכות למימוש הטבות המועדון מותנית בסוג ההטבה ובתנאי המימוש הקבועים בתקנון זה.

1.3  חבר מועדון שפג תוקף חברותו יוכל לחדש את חברותו בשנים עשר (12) חודשים נוספים ממועד פקיעת התוקף תמורת סכום של 29₪. עדיקה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן מפעם לפעם את דמי החידוש. למען הסר ספק יובהר כי, במידה וחבר הצטרף למועדון ושילם דמי חבר ולאחר מכן דמי החברות פחתו, לא יהיה זכאי חבר המועדון להחזר ו/או להנחה כלשהם על דמי החבר ששילם.

1.4  בחר חבר המועדון לחדש את חברותו ולשלם את דמי החידוש בתוך חצי שנה ממועד פקיעת תוקף חברותו הקודמת יהיה זכאי לצבור את ייתרת הנקודות הקיימת בחשבונו במועד החידוש, מימוש נקודות אלו אפשרי לאחר 24 שעות ממועד החידוש. לאחר חצי שנה ממועד פקיעת התוקף יימחקו הנקודות מחשבונו.

1.5  התשלום בגין החברות במועדון יהיה במזומן או באמצעות כרטיס אשראי בלבד. לא יתקבלו אמצעי תשלום אחרים (לדוגמה: כרטיסי שי, תווי קניה וזיכוי או נקודות) .

1.6  חבר המועדון מאשר כי הפרטים אשר מסר לעדיקה הינם נכונים ומלאים.

1.7  חבר מועדון אחראי לעדכן את המועדון בכל שינוי שיחול באיזה מפרטיו האישיים המפורטים בטופס ההרשמה, ובכלל זה בכתובת הדואר האלקטרונית שלו, בין היתר על מנת לאפשר את המשך הקשר הרציף בין המועדון לבין חבר המועדון. המועדון לא יהיה אחראי לאי קבלת הטבה, דיוור, עדכון או הודעה בקשר עם המועדון בגין אי עדכון הפרטים כאמור.

1.8  החברות במועדון מותנית, בין היתר, במילוי נכון של טופס בקשה להצטרפות למועדון הכולל את הפרטים: שם ושם משפחה, מין, מצב משפחתי, תאריך לידה, מס' תעודת זהות, מס' טלפון, מס' טלפון נייד, דואר אלקטרוני, כתובת מלאה ותאריך.

1.9  יובהר, כי האחריות על מילוי הפרטים ועדכונם על גבי טופס הבקשה להצטרפות הינה על החבר ולא תשמע כל טענה כלפי עדיקה לעניין אי קבלת הטבות המועדון מחמת טעות בפרטי זיהוי החבר המועדון. 

1.10  קטינים אשר גילם אינו עולה על 18 והמבקשים להתקבל כחברי מועדון, נדרשים ליידע את הוריהם ו/או את האפוטרופוסים החוקיים שלהם בדבר הוראות תקנון זה ולקבל את אישורם לביצוע כל פעילות, מכל סוג שהוא, במסגרת החברות במועדון. על ההורים חלה אחריות ליידע את הקטינים בדבר התקנון ולפקח על פעילות הקטינים כך שיפעלו על פי תנאיו.

1.11  עובדי עדיקה ו/או עובדי כוח אדם ב עדיקה ו/או בני משפחה של מי מאלה אינם רשאים לרכוש ו/או להחזיק ו/או להשתמש ו/או לצבור נקודות בכרטיס מועדון, וככל שכרטיס כאמור נמצא בידיהם ו/או בבעלותם, עליהם להשיבו לעדיקה .

1.12  עדיקה שומרת על הזכות לבטל חברות במועדון הלקוחות בין היתר בנסיבות בהם החבר נתפס בגניבה, הונאה, מרמה ו/או בכל מקרה אחר בו לפי שיקול דעתה הבלעדי של עדיקה עשה חבר המועדון מעשה בניגוד להוראות תקנון זה ו/או אשר יש בו כדי לפגוע בעסקיה ו/או בשמה הטוב של  עדיקה ו/או בכל מקרה אחר בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של עדיקה.

1.13  כל חבר יהיה זכאי לבטל חברותו במועדון בכל עת במתן הודעה מפורשת ובכתב תוך 30 ימים מקבלת הודעתו זו תבוטל חברותו. יובהר, כי אין ביטול החברות מקנה זכות להשבת דמי הצטרפות, ובעת ביטול החברות ימחק באופן אוטומטי כל סכום נקודות עדיקה שנצבר בכרטיס חבר המועדון. 

1.14  יובהר כי ההרשמה למועדון מיועדת ללקוחות פרטיים בלבד לצורך שימוש שעיקרו אישי ,ביתי או משפחתי ואינה מיועדת לבתי עסק, לתאגידים, מוסדות וכיו"ב.

1.15  הסכמה לכל תנאי התקנון הנה תנאי לחברות במועדון. מילוי טופס ההרשמה ומסירתו כאמור לעיל, כמוהו כהסכמה של מי שמבקש להירשם למועדון לכל הוראות התקנון לרבות כל שינוי עתידי בהוראות התקנון. לחבר המועדון לא תהיה כל דרישה ו/או תביעה בקשר עם הוראות התקנון ו/או שינוי התקנון.

1.16  לחברה שמורה הזכות לפתוח מועדונים נוספים ו/או תת מועדונים נוספים ולהעניק להם הנחות שונות מעת לעת.

 

2. השימוש במועדון:

 

2.1  כרטיס המועדון הינו אישי, יודגש, כי הכרטיס אינו ניתן להעברה או שימוש על ידי אחר או באמצעות אחר.

2.2  עדיקה תהיה רשאית לבטל את חברותו של חבר מועדון ולהפקיע ממנו כל זכות הנובעת מחברותו לרבות זכויות והטבות שנצברו קודם לביטול חברותו, בין היתר, במקרה בו עשה שימוש שלא כדין בכרטיס החבר שברשותו ו/או פעל בניגוד להוראות התקנון ו/או החוק ו/או פעל באופן שיש בו כדי לפגוע בעסקיה ו/או בשמה הטוב של  עדיקה .

2.3  בוטלה חברותו של חבר המועדון, ישיב חבר המועדון את כרטיס החבר שלו לידי  עדיקה באופן מיידי.

2.4  חישוב ההטבה יערך בעבור כל כרטיס בנפרד ולא ניתן לאחד קניות ו/או נקודות עדיקה שנצברו בכרטיסי לקוחות שונים. רק חבר מועדון בעצמו רשאי לעשות שימוש בכרטיס החבר ובהטבות המוקנות מכוחו.

2.5  השימוש בכרטיס המועדון מותנה בהצגת הכרטיס במעמד הקניה. האחריות על שמירת כרטיסי המועדון הנה על החבר ועליו בלבד ולא תשמע כל טענה כלפי עדיקה לעניין אי קבלת הטבות המועדון בשל אובדן או גניבת הכרטיס. 

2.6  מבלי לפגוע באמור לעיל, בכל מקרה של אובדן או גניבה או פגם בכרטיס, על החבר לפנות לשירות הלקוחות על מנת להודיע על האובדן/הגניבה/הפגם בכרטיס. 

2.7  הנפקת כרטיס חלופי תבוצע במרכז הרשת, הכרטיס החלופי ישלח לחנות אותה יבחר חבר המועדון, בהנפקת כרטיס חלופי יחויב החבר בעלות של 10 נקודות עדיקה שתקוזז מייתרת הנקודות העומדות לזכותו.

 

3. צבירה ומימוש נקודות עדיקה: 

 

3.1  בביצוע רכישות בחנויות החברה בהתאם להוראות התקנון, החבר יהא רשאי לצבור נקודות עדיקה, הכול כמפורט בתקנון זה .

3.2  מיד עם הצטרפותו למועדון, יקבל החבר עבור כל רכישה מזכה באחת מחנויות רשתות  עדיקה, נקודות זכות בשווי %5 מסכום הרכישה המזכה בפועל (להלן ולעיל:" נקודות עדיקה").

נקודות עדיקה הנן נקודות אישיות, בעלות ערך של 1 ש"ח כל אחת, אותן צובר החבר ואינן ניתנות להעברה ו/או לאיחוד ו/או להמרה למזומן. צבירת נקודות עדיקה תתבצע בחשבון אחד של חבר המועדון.

3.3  במעמד ההצטרפות למועדון תקבל הלקוחה מתנת הצטרפות הנחה של %20 לקנייה הבאה.

3.4  עדיקה רשאית לשנות מעת לעת את גובה אחוז נקודות עדיקה הנצבר בכל רכישה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות במסגרת מבצעים והטבות שונות .

3.5  לא תינתן צבירה ומימוש נקודות ברכישה של מותגים חיצוניים, תשלום על כרטיס המועדון ותשלום עבור חידוש חברות במועדון. עדיקה רשאית להוסיף מוצרים נוספים לרשימה זו על פי שיקול דעתה.

3.6  מימוש נקודות מותנה בהצגת תעודה מזהה של בעל הכרטיס ומצב תקשורת תקינה

(ONLINE) למרכז המידע של  עדיקה, לא ניתן לבצע מימוש של נקודות במצב העדר תקשורת

(OFFLINE). יובהר כי אין צבירת נקודות על קניה באמצעות מימוש נקודות שנצברו: ככל שבחר חבר המועדון לבצע רכישה באמצעות מימוש נקודות שצבר לזכותו, הרי שחבר המועדון לא יצבור נקודות נוספות בגין מימוש הנקודות (למעט מקרה בו מימש נקודות ובעת המימוש ובאותה קנייה ביצע "הגדלת מכירה" קרי, נדרש לשלם סכום נוסף עבור השלמת הרכישה לאחר שמימש נקודות (תשלום נוסף שאינו באמצעות נקודות) ברכישה שביצע - במקרה כזה, יצבור חבר המועדון נקודות בגין הסכום הנוסף בלבד (ולא בגין הנקודות שמימש).

3.7  ניתן להשתמש בנקודות עדיקה שנצברו החל מהרכישה שלאחר הרכישה שבגינה נצברו אותן נקודות למעט במצב של חוסר תקשורת (OFFLINE) אשר במצב זה יתעדכנו הנקודות בחשבון חבר המועדון ביום העסקים הבא ולא ניתן לבצע מימוש של נקודות עד לעדכון האמור. החבר מודע לאפשרות של תקלות מסוג זה ולא יבוא בטענות לעדיקה במקרה כאמור.

3.8  צבירת נקודות הינה אישית לכל חבר וחבר והנקודות אינן ניתנות להעברה לחבר אחר או לאיחוד בין כמה חברים. במקרה של פטירת חבר מועדון, כרטיס המועדון והנקודות שנצברו יתבטלו ויפקעו.

3.9  צבירת נקודות או מימושן תתבצע במעמד הרכישה בלבד תוך הצגת כרטיס חבר תקין ובכפוף להזדהות בעת הקניה.

3.10  מימוש נקודות עדיקה מותנה בקיומה של יתרת זכות מינימלית של 30 ש"ח בנקודות עדיקה הצבורות בחשבונו של החבר, במידה ולאחר מימוש נקודות עדיקה תפחת יתרת נקודות עדיקה של החבר מתחת ל 50 נקודות לא יהיה החבר זכאי לממש את שארית הנקודות שנותרו לזכותו וזאת עד אשר יצטברו ביתרתו לפחות 50 נקודות עדיקה .

3.11  חברי מועדון צוברים נקודות על המחיר נטו אחרי המבצעים הקיימים,  עדיקה שומרת לעצמה את הזכות בעתיד לבטל כפל הנחות וצבירה על מבצעים.

 

4. הטבות בתוכנית:

 

4.1  במעמד החתימה על טופס הבקשה להצטרפות למועדון הלקוחות תינתנה למצטרף הטבות הצטרפות למועדון (להלן: "הטבות הצטרפות") כדלקמן:

4.2  20% הנחה בקנייה הנוכחית.

4.3  הטבת יום ההולדת: 20% הנחה על רכישה ללא מותגים חיצוניים בחודש יום ההולדת הלועזי. ההטבה תינתן בקנייה הראשונה בחודש יום ההולדת החל מיום אחד לאחר מועד ההצטרפות למועדון, ההטבה תינתן אוטומטית, ההטבה הינה חד פעמית ותקפה ליום אחד במהלך חודש יום ההולדת בלבד. 

4.4  יודגש כי הטבות הצטרפות הנן אישיות ומיועדות לחברי מועדון בלבד בגין הצטרפותם.

4.5  מידי פעם ובהתאם לשיקוליה הבלעדיים של הרשת יבוצעו מבצעים מיוחדים לחברי המועדון אשר יקנו לחבר אפשרות לצבירה גבוהה יותר מהמוזכרת לעיל. מבצעים הכוללים הגדלת הצבירה יחולו רק על נקודות שנצברו בגין קנייה ולא על נקודות שנצברות בגין מימוש נקודות.

4.6  עדיקה שומרת לעצמה הזכות לשנות את ההטבות המצוינות לעיל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהודעה מוקדמת. כמו כן, במהלך קיום מבצעים מסוימים רשאית עדיקה להגביל את זכותם של חברי המועדון למימוש הטבות ההצטרפות .

 

5. זיכויים והחלפות:

 

5.1  זיכויים והחלפות של פריטים שנרכשו באמצעות נקודות עדיקה ייעשה על פי נהלי ההחזרות והחלפות של עדיקה ובהתאם לדין וכפי שיעדכנו מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי של  עדיקה .

5.2  שובר זיכוי אינו מקנה לחבר המועדון אפשרות צבירת נקודות .

5.3  בהחזר כספי יבוצע קיזוז של הנקודות שנצברו לזכות חבר המועדון, במידה ולחבר המועדון לא תהיה יתרה מספקת לקיזוז בנקודות יופחת שווה ערך מההחזר הכספי .

5.4  בהחזר כספי יוחזרו ליתרת חבר המועדון הנקודות שמימש בקנייה (לא יוחזר כסף בגין מימוש נקודות).

 

6. קניין רוחני:

 

6.1  החברה הינה בעלת מלוא הזכויות מכל סוג ומין בקשר למועדון ולאתר ולתכניהם, לרבות מוניטין, סמלים, כל סימן מסחרי ושם מסחרי, בין אם רשומים ובין אם לאו, וכל זכות דומה אחרת. חברי המועדון אינם רשאים לעשות שימוש כלשהו בזכויות כאמור ללא הסכמת החברה בכתב ומראש.

6.2  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או להשתמש בתכנים המוצגים באתר ו/או לעשות בהם כל פעולה, במישרין או בעקיפין, המהווה הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של החברה, אלא אם החברה התירה זאת במפורש בכתב ומראש.

 

7. מדיניות פרטיות, מאגר מידע ודיוור ישיר:

 

7.1  הפרטים האישיים שיימסרו על ידי כל אחד מחברי המועדון במסגרת מילוי טופס ההרשמה והשימוש באתר ("פרטי חבר המועדון") יהיו כפופים למדיניות הפרטיות של החברה. 

7.2  החברה לא תמסור את פרטי חבר המועדון לצדדים שלישיים, אלא בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן: (א) אם תידרש לעשות כן על פי צו שיפוטי או לפי דין; (ב) אם תקבל התראה לנקיטה בהליכים משפטיים נגדה בגין פעולות שבוצעו על ידי חבר המועדון ובכל מחלוקת, טענה ,תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין חבר המועדון לבין חברה; (ג) אם תארגן את פעילות המועדון במסגרת גוף אחר - וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות המועדון עם פעילותו של גוף אחר - חברה תהיה זכאית להעביר לגוף האחר הנ"ל את פרטי חבר המועדון, ובלבד שהגוף האחר זה יקבל על עצמו כלפי חברי המועדון את הוראות מדיניות פרטיות זו. במקרה של העברת פרטי חבר המועדון לגוף אחר כאמור ,החברה תמסור הודעה לחברי המועדון.; (ד) אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה החשד כי חבר המועדון ביצע מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם ,לרבות בחברי מועדון אחרים; (ה) אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה חשד כי חבר המועדון עשה שימוש בחברותו במועדון לצורך ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או כדי לאפשר, להקל, לסייע ו/או לעודד את ביצועו של מעשה כזה; (ו) אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה החשד כי חבר המועדון הפר איזה מתנאי התקנון ו/או כל הסכם עם חברה ו/או עם מי מטעמה; (ז) אם וככל שהדבר יידרש לצורך הפעלת המועדון, כגון העברת פרטים לעובדים, לקבלני משנה ולגופים אחרים השותפים במועדון או המעורבים בהפעלתו. לחברי המועדון לא תהיה טענה או דרישה כלפי חברה בקשר למסירת פרטי חבר המועדון כאמור והם מוותרים בזאת על כל טענה ו/או תביעה כאמור.

7.3  מילוי טופס ההרשמה מהווה הסכמה של חבר המועדון לכך שפרטי חבר המועדון שלו וכל נתון שיופק על סמך ניתוח פרטים אלה וכל מידע אודותיו שהגיע ו/או יגיע לידיעת חברה, יוחזקו במאגר מידע אחד או יותר של חברה או מי מטעמה, וכי ייעשה במידע זה שימוש בהתאם למטרות הבאות: (א) למטרות שיווק, פרסום, קידום מכירות ומכירות ולמטרת פניה לחבר המועדון בכל דרך לרבות בדרך של דיוור ישיר בכל אמצעי תקשורת שתמצא לנכון (לרבות בכתב, בדפוס, בטלפון, בפקסימיליה, בדרך ממוחשבת או באמצעי אחר); (ב) לצרכי ניהול המועדון, עידוד נאמנות, ניתוח ומחקר סטטיסטי, עריכת סקרים וכל שימוש מקוון אחר בקשר למועדון; (ג) לצרכים פנימיים, כגון צרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות; וכן (ד) לצרכי דיוור חומר שיווקי ופרסומי, לרבות באמצעות עוגייה ("cookies"). שימוש כאמור בפרטי חבר המועדון לא ייחשב כפגיעה בפרטיות. עוד מוסכם שמידע כאמור יחשב לקניינה של החברה וחבר המועדון מוותר בזאת על כל טענה בגין שימוש ו/או בעלות במידע כאמור, לרבות ויתור על כל טענה על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א 1981. החברה לא תיחשב כמפרת התחייבות לפרטיות או פוגעת בפרטיות משתמש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ"ה – 1995, שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר, ואשר נובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.

7.4  חברי המועדון מאשרים שידוע להם שלא חלה עליהם חובה חוקית למסור את פרטי חבר המועדון וכי מסירת המידע הנ"ל נעשית מרצונם החופשי ובהסכמתם. חברי המועדון מסכימים בזאת באופן מפורש לשימוש האמור לעיל בפרטי חבר המועדון ומאשר כי השימוש בהם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות ולא יזכה אותם בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו .

7.5  חברי מועדון: (א) שמתנגדים לשימוש בפרטי חבר המועדון אודותיהם; או (ב) שמעוניינים להסיר עצמם ממאגר המידע הרשום בבעלות חברה; או (ג) שמבקשים שלא לקבל פניות באמצעות דיוור ישיר; יודיעו על כך בכתב למנהל המועדון, ובמקרה זה מנהל המועדון ו/או חברה יפעלו בהתאם להוראה שנמסרה להם, והחברה תהא רשאית, לפי שיקול דעתה, לבטל את חברותם במועדון בלי שהם יהיו זכאים לפיצוי כלשהו בגין כך.

 

8. אחריות:

 

8.1  המועדון ו/או מנהל המועדון ו/או החברה ו/או מי מטעמם לא יישאו בכל אחריות שהיא, מכל מין וסוג, בקשר למימוש ו/או אי מימוש /ואו השימוש בהטבות ו/או בקשר לנזק כלשהו, עקיף ,תוצאתי או נסיבתי, אשר יגרם לחבר המועדון או לצד שלישי כלשהו בקשר עם המועדון ו/או ההטבות, לרבות אבדן רווחים, אבדן הזדמנות עסקית, אבדן מוניטין, ירידת ערך וכיו"ב.

8.2  החברה אינה מתחייבת כי האתר ו/או המועדון לא ייסגרו ו/או כי הפעילות בהם לא תופסק באופן זמני או קבוע והיא שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ו/או המועדון ו/או את פעילותם בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי. על כן, חברי המועדון מתבקשים לנהוג בהתאם וליצור גיבוי מחוץ לאתר של כל מידע ו/או תוכן אותו הינם מעוניינים לשמור.

8.3  החברה ו/או מנהל המועדון ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים באופן כלשהו לכל תקלה ו/או איחור ו/או שיבוש במועדון ו/או באתר, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בקווי בזק ו/או במערכות האינטרנט ו/או ברשתות הסלולר, אשר יגרמו מכל סיבה שהיא, שאינה תלויה בהם, בין היתר ומבלי לגרוע מכלליות האמור מחמת כוח עליון ו/או מחמת אירועים שאינם בשליטתם ,ואלו לא יחשבו כהפרה של תקנון זה ולא יזכו את חבר המועדון בכל סעד ו/או זכות, למעט אם נאמר אחרת במפורש בתקנון זה. במקרה של תקלה ו/או שיבוש כאמור, תהא החברה רשאית מכל סיבה שתיראה לה סבירה, לבטל את המועדון או לנקוט בכל פעולה אחרת כפי שתמצא לנכון .למען הסר ספק ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יובהר כי לאף אדם, לרבות לחברי המועדון ,לא תהא כל טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן ינקטו החברה ו/או מנהל המועדון עקב תקלה ו/או שיבוש כאמור לעיל וכי החברה ו/או מנהל המועדון אינם ולא יהיו אחראים לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, שיגרמו לאדם כלשהו, לרבות לחבר מועדון ,עקב ו/או בקשר עם תקלה ו/או שיבוש כאמור לעיל ו/או עקב הפעולות שינקטו כאמור .

8.4  רשתות תקשורת, מחשבים, שרתים ואתרי אינטרנט חשופים להתקפות וניסיונות פריצה מצד גורמים שונים. החברה ומנהל המועדון נוקטים במספר אמצעי אבטחה על מנת לשמור על פרטיות המידע שיוזן על ידי חברי מועדון באתר אולם על חברי המועדון לדעת כי לא ניתן להבטיח זאת לחלוטין וייתכנו פריצות אבטחה וחדירות למידע. החברה ו/או מנהל המועדון אינם מתחייבים שהשירותים והמידע באתר ובשרתי המועדון (או בשרתי צד שלישי המאחסן אותם) יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. בגלישה באתר, בהרשמה ובהעלאת תוכן ו/או מידע, חברי המועדון משחררים את החברה ומנהל המועדון ו/או מי מטעמם מאחריות לכל נזק שייגרם להם ו/או למי מטעמם עקב התקפות, ניסיונות פריצה וחדירות למידעכאמור ומוותרים על כל טענה כנגד החברה ומנהל המועדון ו/או מי מטעמם בקשר לכך .

 

9. דרכי מסירת הודעות:

 

9.1  דרכי מסירת הודעות מהמועדון לחברי המועדון, בכל דבר ועניין, ייעשו באופן ובדרך שייקבע על ידי החברה ומנהל המועדון, לפי שיקול דעתם הבלעדי. מבלי לגרוע מהאמור, פרסום בסניפי החברה ו/או באמצעי תקשורת כלשהו ו/או באמצעות דיוור ישיר ו/או באתר האינטרנט של חברה ייחשב כמסירת הודעה לחברי המועדון ולחברי המועדון לא תהיינה טענה ו/או דרישה בגין כך ו/או טענה לאי ידיעה אודות תוכן ההודעה.

9.2  דרכי מסירת הודעות מחברי המועדון לחברה ו/או למנהל המועדון, בכל דבר ועניין, ייעשו דרכי מסירת הודעות  https://www.adikastyle.com או בטלפון: 03-8001000 שעות פעילות שירות הלקוחות: ימים א'-ה' בין השעות 08:00-20:00.

(ללא ערבי חג, חגים, שבתות וימי שבתון).

 

10. מידע ופרטים:

 

10.1  עדיקה רשאית לעדכן את רשימת החנויות ו/או רשתות שבהן ניתן לעשות שימוש בכרטיס המועדון על פי החלטתה, וזאת על דרך של הוספת ו/או גריעת חנויות/רשתות.

10.2  עדיקה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן, מפעם לפעם, את דמי החברות, להגדילם או להפחיתם, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. למען הסר ספק, במידה וחבר הצטרף למועדון ושילם דמי חברות ולאחר מכן דמי החברות פחתו לא יהיה החבר זכאי להחזר ו/או להנחה כלשהם על דמי החברות ששילם .

10.3  חבר המועדון בהצטרפותו למועדון נתן הסכמתו להיות ממוען על דיוורים שונים, לרבות דיוור בהודעת דוא"ל, בהודעת SMS ו/או בכל דרך אחרת המותרת על פי דין. עדיקה פועלת בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח–2008.

10.4  עדיקה שומרת לעצמה את הזכות לסרב לאשר רישומו של אדם כחבר במועדון מכל סיבה שהיא ולפי ראות עיניה בלבד.

10.5  החברה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לשנות, לגרוע ולהחליף בכל עת את הוראות התקנון, כולן או חלקן, וזאת ללא כל הודעה מוקדמת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט .התקנון המעודכן יחייב החל ממועד פרסומו באתר. נוסחו המחייב של התקנון הוא זה שיהא מצוי מעת לעת במשרדי הנהלת החברה או באתר.

10.6  החברה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לשנות את שם המועדון, סמלי המועדון וכיוצ"ב בכל עת. זאת ועוד רשאית החברה להוסיף או לגרוע מהרשתות המעניקות את הטבות המועדון. 

10.7  בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בקשר למועדון, לרבות אך מבלי לגרוע פרסומים באמצעי התקשורת, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין. האמור לעיל לא יחול על עדכונים שהמועדון יערוך בתקנון, אשר יגברו על הוראות התקנון הלא מעודכנות.

10.8  האמור בתקנון זה נכתב בלשון זכר לשם הנוחות בלבד ומופנה לנשים וגברים כאחד.

10.9  כל התנהגות של החברה ו/או מנהל המועדון לטובת חבר המועדון בניגוד לאמור בתקנון ,הינה לפנים משורת הדין בלבד ולא תשמש או תיחשב כויתור שלהם על האמור בתקנון זה.

10.10  מקום השיפוט הייחודי והבלעדי בגין כל עניין הנובע מהשימוש באתר, הוא אך ורק בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב ועל השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.

10.11  מידע ופרטים נוספים לרבות מענה על שאלות בכל עניין הקשור למועדון החברות ניתן יהיה לקבל באמצעות פניה לשירות הלקוחות בטל:  03-8001000, בכתובת מיטב 6, תל אביב או בפנייה דרך אתר האינטרנט https://www.adikastyle.com.

 

ט.ל.ח

לחצו ENTER לפתיחת תפריט נגישות